موارد افزایش مصرف انرژی فسیلی

دو مورد افزایش مصرف انرژی فسیلی و پایان پذیری این انرژی ها و مخاطرات زیست محیطی و گرم شدن کره زمین به واسطه استفاده بیش از حد این منابع انرژی ، تحقیق در حوزه بهینه سازی و بررسی عوامل تاثیر گذار روی کاهش مصرف سوخت و کاهش تلفات حرارتی و افزایش بازدهی را امری اجتناب ناپذیر کرده است، بررسی عوامل تاثیر گذار روی کاهش تلفات حرارتی و افزایش بازدهی و بهینه سازی مصرف سوخت نه تنها یک فرصت بلکه یک الزام بزرگ به حساب می آید.

باید توجه داشت که هدف از صرفه جویی و افزایش کارایی مصرف انرژی صنعتی همانا کاهش شدت انرژی و یا به عبارت دیگر میزان انرژی مصرفی جهت تولید واحد محصولات می باشد که خود به عنوان شاخصی از وضعیت مطلوب عملکرد و بهره وری تولید قابل عنوان است.

بهینه سازی مصرف انرژی تنها با افزایش بازده ماشین های موجود امکان پذیر می شود.

شرکت کاوه کاران زبده مقالاتی را در اختیار شما قرار می دهد که در آن روش هایی جهت صرفه جویی در مصرف سوخت را عنوان می کند. یکی از روش هایی که می توان توسط آن در سوخت و در نتیجه هزینه بهره برداری دیگ های بخار صرفه جویی نمودو راندمان دیگ را افزایش داد، دقت و بررسی روی تلفات حرارتی مختلف می باشد. بازده دیگ بخار معمولی 75 درصد می باشد. البته دیگ های بخار با طراحی جدید دارای بازدهی بین 80 الی 95 درصد نیز می باشند. روش هایی که می توان تلفات حرارتی را در یک دیگ بخار کاهش داد عبارتند از :

1- بررسی تلفات گازهای خروجی

2- تلفات تشعشعی و جابجایی

3- استفاده از سیستم کنترل دور متغیر برای فن های بویلر

4- پیش گرمایش هوای احتراق

5- پیش گرمایش آب تغذیه

6- نیاز به کنترل TDS و بلودان دیگ بخار

7- عملیات دودزایی

8- عملیات تصفیه آب

دو مورد افزایش مصرف انرژی فسیلی و پایان پذیری این انرژی ها و مخاطرات زیست محیطی و گرم شدن کره زمین به واسطه استفاده بیش از حد این منابع انرژی ، تحقیق در حوزه بهینه سازی و بررسی عوامل تاثیر گذار روی کاهش مصرف سوخت و کاهش تلفات حرارتی و افزایش بازدهی را امری اجتناب ناپذیر کرده است، بررسی عوامل تاثیر گذار روی کاهش تلفات حرارتی و افزایش بازدهی و بهینه سازی مصرف سوخت نه تنها یک فرصت بلکه یک الزام بزرگ به حساب می آید.

باید توجه داشت که هدف از صرفه جویی و افزایش کارایی مصرف انرژی صنعتی همانا کاهش شدت انرژی و یا به عبارت دیگر میزان انرژی مصرفی جهت تولید واحد محصولات می باشد که خود به عنوان شاخصی از وضعیت مطلوب عملکرد و بهره وری تولید قابل عنوان است.

بهینه سازی مصرف انرژی تنها با افزایش بازده ماشین های موجود امکان پذیر می شود.

شرکت کاوه کاران زبده مقالاتی را در اختیار شما قرار می دهد که در آن روش هایی جهت صرفه جویی در مصرف سوخت را عنوان می کند. یکی از روش هایی که می توان توسط آن در سوخت و در نتیجه هزینه بهره برداری دیگ های بخار صرفه جویی نمودو راندمان دیگ را افزایش داد، دقت و بررسی روی تلفات حرارتی مختلف می باشد. بازده دیگ بخار معمولی 75 درصد می باشد. البته دیگ های بخار با طراحی جدید دارای بازدهی بین 80 الی 95 درصد نیز می باشند. روش هایی که می توان تلفات حرارتی را در یک دیگ بخار کاهش داد عبارتند از :

1- بررسی تلفات گازهای خروجی

2- تلفات تشعشعی و جابجایی

3- استفاده از سیستم کنترل دور متغیر برای فن های بویلر

4- پیش گرمایش هوای احتراق

5- پیش گرمایش آب تغذیه

6- نیاز به کنترل TDS و بلودان دیگ بخار

7- عملیات دودزایی

8- عملیات تصفیه آب

http://www.kavehkaran.com/