دی اریتور،تولید دی اریتور،دی اریتور بخار،جدا کننده اکسیژن