تنوع انبار

نام
مدل فیلتر شنی جنس حجم آبدهی (گالن در دقیقه) مورد نیاز (کیلوگرم) قطر فیلتر شنی (میلیمتر) سایز لوله
فیلتر شنی تصفیه آب استخر IML سریROMA
FEC-400-VT 27 400
فیلترشنی تصفیه آب استخر IML سری ROMA
FEC-450-VT 33.3 450
فیلتر شنی تصفیه آب استخر IMLسری ROMA
FEC-500-VT 44 500
فیلتر شنی تصیه اب استخر IML سری ROMA
FEC-600-VT 61.7 600
@prp_5822
مدل
@prp_5823
نوع
@prp_5824
ساختار
@prp_5825
نوع محفظه
@prp_5826
ظرفیت تولید
@prp_5827
فشار گاز
@prp_5828
@prp_5822
مدل
@prp_5823
نوع
@prp_5824
ساختار
@prp_5825
نوع محفظه
@prp_5826
ظرفیت تولید
@prp_5827
فشار گاز
@prp_5828
@prp_5822
مدل
@prp_5823
نوع
@prp_5824
ساختار
@prp_5825
نوع محفظه
@prp_5826
ظرفیت تولید
@prp_5827
فشار گاز
@prp_5828
@prp_5822
مدل
@prp_5823
نوع
@prp_5824
ساختار
@prp_5825
نوع محفظه
@prp_5826
ظرفیت تولید
@prp_5827
فشار گاز
@prp_5828
@prp_5822
مدل
@prp_5823
نوع
@prp_5824
ساختار
@prp_5825
نوع محفظه
@prp_5826
ظرفیت تولید
@prp_5827
فشار گاز
@prp_5828
@prp_5822
مدل
@prp_5823
نوع
@prp_5824
ساختار
@prp_5825
نوع محفظه
@prp_5826
ظرفیت تولید
@prp_5827
فشار گاز
@prp_5828
@prp_5822
مدل
@prp_5823
نوع
@prp_5824
ساختار
@prp_5825
نوع محفظه
@prp_5826
ظرفیت تولید
@prp_5827
فشار گاز
@prp_5828
@prp_5822
مدل
@prp_5823
نوع
@prp_5824
ساختار
@prp_5825
نوع محفظه
@prp_5826
ظرفیت تولید
@prp_5827
فشار گاز
@prp_5828