منبع بلودان (Blowdown tank)

مخزنی است جهت خنک کاری آب بلودان شده بویلر بخار و تخلیه ی ایمن آن به محیط.

مخزنی است جهت خنک کاری آب بلودان شده بویلر بخار و تخلیه ی ایمن آن به محیط.

درصورت زیرآب کشی و یا تخلیه دیگ در شرایطی که هنوز آب داغ است و یا درصورت عمل نمودن شیرهای اطمینان نمیتوان سیال داغ را که تحت فشار کمتر سریعا به بخار تبدیل می شود به سمت فاضلاب و یا محل تخلیه روباز هدایت نمود. بنابراین لازم است که آب داغ همراه با بخار خروجی در مخزنی توسط آب خنک شود. بنابراین از مخازن فلزی روزمینی و یا مخازن زیر زمینی برای کاهش دما و فشار آب تخلیه دیگ یا شیرهای اطمینان استفاده می شود.منابع بلودان جایگزین مناسبی برای چاله های بلودان هستند. معمولا اتصال ورودی به منبع بلودان بصورت مماس درنظرگرفته می شود که باعث ایجاد نقطه ای ضعیف در محل اتصال لوله به منبع است. راه حل بهتر، استفاده از لوله ی مستقیم و شعاعی است بهمراه دیفیوزر مخصوص داخل منبع است که دارای استحکام بیشتری بوده و مانع خوردگی ناشی از اتصال مماسی می شود.

دما و فشار طراحی منبع بلودان

فشار طراحی منبع بلودان باید حداقل 25 درصد حداکثر فشار کاری بویلر بخار بوده و دمای طراحی نیز باید برابر یا بیشتر از دمای اشباع مربوط به فشار طراحی منبع باشد.

اندازه منبع بلودان

اندازه ی منبع بلودان به فشار بویلر و سایز لوله ی بلودان بستگی دارد. ونت منبع باید یه اندازه کافی بزرگ باشد تا فشار داخل منبع بیشتر از 0.35 bar g نشود. حجم مخزن هم باید به اندازه ای باشد که دمای آب سرریز شده از آن از 43ºC تجاوز نکند.

عملکرد منبع بلودان

در منبع بلودان همواره باید مقداری آب ساکن وجود داشته باشد. و میزان این آب باید حداقل دو برابر میزان آب بلودان باشد. تقریبا نصف مخزن از آب ساکن پر شده و بقیه بصورت فضای خای می باشد.

ونت منبع بلودان

ونت باید بخار فلش را به بصورت ایمن به بیرون هدایت کند بطوریکه آب قابل توجهی از طریق لوله بهمراه آن به بیرون نرود. لوله ی ونت باید تا حد امکان صاف بوده و درحالت ایده آل، انتهایش دارای کلاهک ونت باشد.

سیستم خنک کاری منبع بلودان

درصورت بالارفتن دمای آب بلودان شده از حد مجاز، باید برای منبع سیستم خنک کاری درنظرگرفت. یکی از مقرون بصرفه ترین این انتخابها برای این کاربرد، شیرکنترلی خود عملگر (Self-acting) است، که با بازشدن آن آب سرد به داخل مخزن وارد شده و خنک سازی را انجام می دهد.

منبع بلودان برای چند بویلر

درصورت استفاده از چند بویلر درهرلحظه فقط یک بویلر باید بلودان شود. منبع بلودان براساس بویلر با فشار کاری بیشتر و بزرگترین لوله ی بلودان انتخاب می شود.

لوله کشی منبع بلودان

خطوط بلودان TDS و خطوط بلودان از زیر بویلر، بصورت جداگانه به منبع بلودان متصل شده اند. نصب کلکتور باید بر روی منبع بلودان انجام بگیرد نه بر روی بویلر. برای بلودان از زیر دیگ و برای بلودان TDS اتصال جداگانه ای لازم است

مقاله مرتبط