لیست پروژه ها

نام پروژه

پروژه طراحی واجرا تاسیسات کارخانه آریا کن دارو

نام پروژه

پروژه طراحی واجرا تاسیسات کارخان سنا چوب خاورمیانه

نام پروژه

پروژه طراحی واجرا تاسیسات کارخانه نیلو چاپ

نام پروژه

پروژه تعمیرات اساسی تاسیسات گرم کن سوخت کشتی پایانه نفتی ایران خارک

نام پروژه

پروژه طراحی واجرا تاسیسات کارخانه اورامان

نام پروژه

پروژه طراحی واجرا تاسیسات پژوهشگاه پترو شیمی

نام پروژه

پروژه طراحی واجرا تاسیسات گرمایش مرکزی مخازن 1000 تنی قیر کارخانه آسفالت بیله سوار کشور آذربایجان

نام پروژه

پروژه طراحی واجرا تاسیسات گرمایش مرکزی مخازن 1000 تنی قیر کارخانه آسفالت قبله کشور آذربایجان

نام پروژه

پروژه بازسازی و نصب سیستم اکسیژن زدا شرکت لاستیک پارس