لیست پروژه ها

نام پروژه

پروژه شرکت فن آوران (محل پروژه: بندرعباس)

نام پروژه

پروژه شرکت چی چست گلوکز (محل پروژه: ارومیه)

نام پروژه

پروژه شرکت نو اندیشان خاوران (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت درنا (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت جاوید پارسیان (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت بستنی اطمینان (محل پروژه: تبریز)

نام پروژه

پروژه شرکت تکنام (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت پلاست فوم بانیار (محل پروژه: گنبد کاووس)

نام پروژه

پروژه شرکت ترانس ورک (محل پروژه: مشهد)

نام پروژه

پروژه شرکت دامونش قشم (محل پروژه: قشم)

نام پروژه

پروژه شرکت صنایع پلاستیک تهران (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت چاپ حریر سمنان (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت آریا کن دارو (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت سنا چوب خاورمیانه (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت آلش چوب فر (محل پروژه: مازندران)

نام پروژه

پروژه شرکت نساجی لاد ایران (محل پروژه: سمنان)

نام پروژه

پروژه شرکت پشم سرباره ایران (محل پروژه: اصفهان)

نام پروژه

پروژه شرکت نیلو چاپ (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت شیمی کار نوین بسپار (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه کارخانه زرین نخ کاشان (محل پروژه: کاشان)

نام پروژه

پروژه شرکت روغنکشی خرمشهر (محل پروژه: خرمشهر)

نام پروژه

پروژه شرکت سلامت دانه گلستان (محل پروژه: گرگان)

نام پروژه

پروژه شرکت پتروشیمی بانیار (محل پروژه: گنبد کاووس)

نام پروژه

پروژه شرکت پایانه های نفتی ایران (محل پروژه: خارک)

نام پروژه

پروژه شرکت اورامان (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه پژوهشکار پتروشیمی (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه کارخانه روغن پارسیان (محل پروژه: تهران)