لیست پروژه ها

نام پروژه

پروژه کارخانه تصفیه روغن بصره (محل پروژه: عراق)

نام پروژه

پروژه کارخانه تصفیه روغن کربلا (محل پروژه: عراق)

نام پروژه

پروژه کارخانه تولید فوم عشق آباد (محل پروژه: ترکمنستان)

نام پروژه

پروژه آشپزخانه ارتش آذربایجان (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه آذ کمپانی باکو (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه درب سازی باکو (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه کارخانه آسفالت بیله سوار (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه کارخانه اسفالت ساوالان (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه کارخانه آسفالت خاچ باز (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه کارخانه قند باکو (محل پروژه: آذربایجان)