لیست پروژه ها

 • نام پروژه

  پروژه کارخانه تصفیه روغن بصره (محل پروژه: عراق)

 • نام پروژه

  پروژه کارخانه تصفیه روغن کربلا (محل پروژه: عراق)

 • نام پروژه

  پروژه کارخانه تولید فوم عشق آباد (محل پروژه: ترکمنستان)

 • نام پروژه

  پروژه آشپزخانه ارتش آذربایجان (محل پروژه: آذربایجان)

 • نام پروژه

  پروژه آذ کمپانی باکو (محل پروژه: آذربایجان)

 • نام پروژه

  پروژه درب سازی باکو (محل پروژه: آذربایجان)

 • نام پروژه

  پروژه کارخانه آسفالت بیله سوار (محل پروژه: آذربایجان)

 • نام پروژه

  پروژه کارخانه اسفالت ساوالان (محل پروژه: آذربایجان)

 • نام پروژه

  پروژه کارخانه آسفالت خاچ باز (محل پروژه: آذربایجان)

 • نام پروژه

  پروژه کارخانه قند باکو (محل پروژه: آذربایجان)