دي يونايزر

دی يونايزر دستگاهي است كه جهت حذف کلیه املاح معدني به كار می‌رود و شامل بستر رزینی کاتیونی و آنیونی است و قابلیت تولید آب خالص یا همان آب بدون یون با هدایت الکتریکی بسیار پایین را داراست.

دی يونايزر دستگاهي است كه جهت حذف کلیه املاح معدني به كار می‌رود و شامل بستر رزینی کاتیونی و آنیونی است و قابلیت تولید آب خالص یا همان آب بدون یون با هدایت الکتریکی بسیار پایین را داراست.

بستر دی یونایزر:

دستگاه فوق از دو ستون تشکیل‌شده است: بستر ستون اولی رزین کاتیونی و بستر ستون دومی رزین آنیونی

رزين آنيوني: Anion Exchange Resin

داراي يون هاش مثبت بوده و آنیون‌های زیر را از آب حذف می‌نماید.

سیلیس- مواد آلی – نیترات - کلرید - سولفات – بی‌کربنات - کربنات

رزين كاتيوني: Cation Exchange Resin

داراي يون OH منفي بوده و کاتیون‌های زیر را از آب حذف می‌نماید.

منگنز - آهن - پتاسیم - منیزیم - سدیم - کلسیم

اشباع شدن ازکارافتادن دستگاه دی یونایزر:

دستگاه دی يونايزر بعد از مدتي از كار می‌افتد و دليل آن كاهش يون هاش مثبت در رزين كاتيون و يون او هاش منفي در رزين آنيوني است که اصطلاحاً به آن اشباع شدن می‌گویند.

مراحل احياء كردن برگرداندن حالت رزين:

برای بازگشت رزین به حالت کاری باید مراحل زیر را انجام داد که مراحل احیاء نامیده می‌شود:

•شستشوي معكوس به مدت 30 دقيقه

•تزريق سود به داخل مخزن او هاش منفي يا مخزن آنيوني و اسیدسولفوریک و يا اسیدکلریدریک به داخل مخزن هاش مثبت يا مخزن كاتيوني

•شستشوي رزین‌ها با آب جهت حذف اسيد و سود مازاد از روي رزین‌ها

دستگاه با مخازن و شبكه ضد اسيد (لوله، اتصالات، شيرها و ) به‌خوبی امكان اين كار را فراهم می‌کند.

مدت‌زمانی كه دستگاه دی یونایزر بعدازآن نياز به احياء دارد با توجه به غلظت یون‌های آب و مدت کارکرد دستگاه معين می‌گردد.

نگهداري دستگاه دی یونایزر:

برای اینکه دستگاه دی یونایزر همیشه عملکرد خوبی داشته باشد باید موارد زیر رعایت گردد.

شستشوي معكوس به‌طور مرتب صورت گيرد.

دستگاه از گرما و سرماي شديد محافظت گردد.

در هنگام احياء از ورود مواد خارجي به همراه سود و یا اسيد جلوگيري گردد.

آب ورودي به بستر رزین‌ها بايد فاقد جامدات معلق آب توسط فیلترهای شنی يا سیکلونی كلر آزاد رنگ آهن و آلاینده‌های آلي باشد.

دی يونايزر بر اساس حداکثر میزان آب عبوری از دستگاه و میزان ساعات متوالی مورداستفاده در روز طراحی و ساخته می‌گردد لذا آب عبوری از دستگاه دی یونایزر باید از مقدار حداکثر پیشنهادی این شرکت کمتر باشد تا توانایی فیلتر کربن فعال حفظ گردد.

نصب دستگاه دی یونایزر:

ورودي آب را به ورودي دستگاه دی یونایزر و خروجي دستگاه را به شبكه وصل نماييد رزين را از دريچه بالاي مخزن دستگاه دی یونایزر به داخل آن بريزيد و درپوش دريچه را آب‌بندی كنيد.

پيشنهاد می‌گردد خروجي فاضلاب را به فاضلاب‌رو وصل نماييد به‌طوری‌که فاضلاب خارج‌شده از هر دو مخزن باهم تركيب گرديد تا همديگر را خنثي نمايند.

متذكر می‌گردد فاضلاب دستگاه فوق اسيدي و بازي است.

راه‌اندازی دستگاه دی یونایزر:

بعد از نصب كامل دستگاه فوق ابتدا مخازن از پايين به شيوه شستشوي معكوس پر از آب‌شده و هواي آن خارج می‌گردد در هنگام پر كردن مخازن از پايين بايد مسير فاضلاب جهت خروج هوا باز باشد.رزین‌ها قبل از استفاده احياء گردند.

کاربرد دی یونایزر:

آزمایشگاه‌ها - صنایع دارویی - آب مقطر سازی - صنایع ساخت الکترونیکی - سیرکوله آب‌خنک کاری مدارات الکترونیکی - کوره‌های القایی - صنایع پزشکی - ماشین لباسشویی - دیگ بخار - باتری‌سازی - فراوری‌های آرایشی و بهداشتی - صنایع مواد غذایی و آشامیدنی – مؤسسات - هتل‌ها - بیمارستان‌ها